Ga naar content
| Kunst van Sharon | Handbeschilderd VAZEN, HUISJES (urnen), KANDELAREN en KUNSTOBJECTEN |
Algemene Voorwaarden KunstvanSharon

ALGEMENE VOORWAARDEN
INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Branchegarantie

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1
– Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn
waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de
tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af
te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse
Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2
– Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:
Sharon de Jager

handelend onder de naam: Kunstvansharon

Adres: Julianastraat
15, 7461DC Rijssen

KvK-nummer: 83730842

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant
vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Artikel 3
– Toepasselijkheid

Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de
tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument
ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.

Artikel 4
– Het aanbod

Indien een aanbod een
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.

Artikel 5
– De overeenkomst

De overeenkomst komt,
onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

Artikel 6
– Herroepingsrecht

Bij levering van
producten:

Bij de aankoop van
producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 0 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

Onze klanten hebben
niet de mogelijkheid hun bij ons gekochte artikelen zonder opgave van
redenen binnen 14 dagen na aankoop te retourneren. Om gebruik te maken van
zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer
bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

Artikel 7
– Kosten in geval van herroeping

Indien de consument
gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of
herroeping, terugbetalen.

Artikel 8
– Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het
herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9
– De prijs

Gedurende de in het
aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan
de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 10
– Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat
ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets
af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11
– Levering en uitvoering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat
de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen
na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12
– Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van
de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die
voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur
van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst
een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand
opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het
einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13
– Betaling

Voorzover niet anders
is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst
heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer
een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling
is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14
– Klachtenregeling

De ondernemer beschikt
over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan
eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van
de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. De
klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse
Thuiswinkel Organisatie gestuurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15
– Geschillen

Op overeenkomsten
tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het
hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd
aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer
heeft voorgelegd.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil
schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is
de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal
de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk
gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan
wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt
de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken,
dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling
staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in
staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en
een einduitspraak is gewezen.

Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten
geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de
methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere
erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16
– Branchegarantie

De Nederlandse
Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen
van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit
het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan
de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend
advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit
dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van
€10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per
bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te
zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk
beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn
vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-,
wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag
van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling
daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17
– Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel
van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Deze Algemene
Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen
in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in
werking per 1 januari 2012.

Deze Algemene
Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse
Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in
de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van
de Autoriteit Financiële Markten.

 

Top